Gminny Ośrodek Kultury w Piątnicy

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Deklaracja dostępności

Gminny Ośrodek Kultury w Piątnicy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gminnego Ośrodka Kultury w Piątnicy: www.gokpiatnica.pl

Stan dostępności cyfrowej

Data publikacji strony internetowej: 2016-03-05. Data ostatniej istotnej aktualizacji:2021-02-18
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
 • nie wszystkie zdjęcia opublikowane w treści artykułów na stronie posiadają tytuły oraz opisy alternatywne

 • brak mapy serwisu

 • nie wszystkie multimedia mają transkrypcję tekstową

 • niektóre treści mogą znajdować się w formie skanów,

 • niektóre załączniki mogą mieć nieprawidłową strukturę,

 • nie wszystkie hiperłącza mają nadane tytuły

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności

 • część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Udostępniane dokumenty w miarę możliwości są osadzane jako teksty bezpośrednio w serwisie. Publikujący starają się ograniczyć do minimum zamieszczanie na stronie takich plików, jak dokumenty typu doc, pdf, itp. Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.

Ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • możliwości zmiany wielkości liter dla całego szablonu strony

 • możliwość przechodzenia między elementami strony za pomocą klawisza TAB

 • możliwość włączenia/włączenia animacji

 • możliwość zmiany wysokości linii

 • możliwość podświetlenia linków

 • możliwość zmiany kursora

 • możliwość wybrania trybu wysokiego kontrastu

 • możliwość obsługi serwisu zarówno przy pomocy myszki jak i klawiatury

Strona nie posiada:

 • wersji tekstowej nie zawierającej żadnych grafik

 • podświetlania elementów nawigacyjnych (tzw. focus) ułatwiającego osobom niedowidzącym korzystanie z witryny

Skróty klawiaturowe:

Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Wersja mobilna serwisu

Serwis można przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych, takich jak telefony komórkowe i tablety. Zbudowany został w oparciu o metodę Responsive Web Design, dzięki czemu automatycznie dostosowuje moduły strony do rozdzielczości ekranu urządzenia mobilnego.
Gminny Ośrodek Kultury w Piątnica nie oferuje osobnych aplikacji mobilnych.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Data sporządzenia deklaracji: 2021.03.30
W Ośrodku przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych cyfrowej strony internetowej w odniesieniu do wytycznych określonych w załączniku do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że strona internetowa www.gokpiatnica.pl spełnia wymagania w 98,56 %.

Serwis gokpiatnica.pl prowadzony jest od 2016 roku, czyli na długo przed wprowadzeniem nowych przepisów o dostępności. Ze względu na dużą ilość umieszczonych w serwisie treści, poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego prowadzącego serwis.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. tel. 86 216 44 34
Osobą kontaktową jest Sylwester Świderski, e-mail: gok@gokpiatnica.pl

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich (link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl )

Dostępność architektoniczna

Gminny Ośrodek Kultury w Piątnicy

Budynek użyteczności publicznej – Gminny Ośrodek Kultury w Piątnicy, zlokalizowany przy ul. Szkolna 25 w Piątnicy Poduchownej.

Do budynku prowadzi jedno wejście główne od ul. Szkolnej. Drugie wejście z boku budynku pełni funkcję wyjścia ewakuacyjnego. Oba wejścia mają 3 schody zewnętrzne i nie posiadają udogodnień dla osób niepełnosprawnych. Drzwi są dwuskrzydłowe o szerokości otworu 160 cm, co umożliwia przejazd wózkiem inwalidzkim. Otwory w drzwiach posiadają wąski próg o wysokości 2,5 cm. Nad wejściem frontowym nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące, nie ma też dzwonka przywoławczego, ale zaplanowano jego montaż w II kwartale 2021 r. Wejścia nie są zabezpieczone bramkami.

Wszystkie pomieszczenia Ośrodka znajdują się na parterze.

Dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich dostępny jest korytarz i duża sala, wyłącznie z osobą asystującą, pomagającą pokonać schody wejścia głównego. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie Brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W Ośrodku nie można skorzystać z tłumacza języka migowego.

Świetlica Wiejska w Drozdowie

Do budynku prowadzi 1 wejście od ul. Szkolnej 25.
Drzwi wejściowe do budynku są przystosowane do przejazdu wózka inwalidzkiego.
Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
Wszystkie pomieszczenia Ośrodka znajdują się na parterze.
Budynek nie jest dostosowany do osób niepełnosprawnych – brak platformy przyschodowej, toalet dla niepełnosprawnych.
Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz i duża sala, wyłącznie z osobą asystującą, pomagającą pokonać schody .
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
W Ośrodku nie można skorzystać z tłumacza języka migowego.

Świetlica Wiejska w Murawach

Do budynku prowadzi 1 wejście od ul. Szkolnej 25, drugie wejście z boku budynku, jest wyjściem ewakuacyjnym.
Drzwi wejściowe do budynku są przystosowane do przejazdu wózka inwalidzkiego.
Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
Wszystkie pomieszczenia Ośrodka znajdują się na parterze.
|Budynek nie jest dostosowany do osób niepełnosprawnych – brak platformy przyschodowej, toalet dla niepełnosprawnych.
Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz i duża sala, wyłącznie z osobą asystującą, pomagającą pokonać schody .
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
W Ośrodku nie można skorzystać z tłumacza języka migowego.

Gminny Ośrodek Kultury w Piątnicy

ul. Szkolna 25
18-421 Piątnica Poduchowna
Województwo podlaskie
tel. 86 216 44 34
kom. +48 699 835 193

© 2024 gokpiatnica.pl